Tippe um zu suchen

-10 Grad Anfang April 2022
Strenger Frost Weihnachten 2021
Frost Anfang April 2021
Teils strenger Frost Ende März 2021
Strenger Frost März 2021
Teils unter -20 Grad Mitte Februar 2021
Strenger Frost Februar 2021
Strenger Frost Februar 2021
Frost Monatswechsel Januar-Februar 2021
Strenger Frost Mitte Januar 2021